Obchodní podmínky

Společnost: Bohemian Coffee House s.r.o.

Sídlo, fakturační adresa: Polní 2832, 407 47 Varnsdorf
IČO: 064 51 578, DIČ: CZ064 51 578

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 40311.

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.

  Prodávající - Bohemian Coffee House s.r.o., IČO 064 51 578, DIČ CZ064 51 578, se sídlem Polní 2832, 407 47 Varnsdorf, je společností zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, v oddíle C, vložka 40311, zabývající se prodejem pražené kávy, přístrojů a přílušenství na přípravu kávy a cukrářských výrobků.

  Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

  Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná. Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Podnikatelem se pro účely obchodních podmínek rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti.

  Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, zákonem č. 513/1991 Sb., v platném znění.

 2. Kontaktní údaje:
  1. E-mail: hello@bohemiancoffeehouse.cz (na vaše dotazy odpovíme v pracovní dny během 24 hodin),
  2. E-mail: hello@bohemiancoffeehouse.cz (pro objednávky, upřesnění nebo změny objednávek),
  3. Telefon: +420 603 926 794, +420 737 346 036 (jsme vám k dispozici v pracovní dny od 8:00 do 16:00).

 3. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.bohemiancoffeehouse.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

 4. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

 5. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce, případně v anglickém jazyce.

 6. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 7. Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log, aj. prodávajícího nebo smluvních partnerů prodávajícího, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

 8. Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří také Reklamační řád a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.

II. UŽIVATELSKÝ ÚČET

  1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

  2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

  3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

  4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

  5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 5 let nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

  6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

  III. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

  1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

  2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

  3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s dodáním a balením zboží v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky nebo zahraničí.

  4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
   1. fakturačních a dodacích údajích (jméno a příjmení, společnost, adresa, telefonní kontakt a emailová adresa)
   2. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
   3. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
   4. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

  5. Objednávka musí obsahovat nezbytné údaje pro její řádné zpracování, vyexpedování a předání dopravci. Tyto údaje jsou v objednávkovém formuláři nastaveny jako povinné pole.

  6. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Zaplatit“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu emailové adresy kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

  7. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

  8. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Součástí přijetí objednávky je aktuální znění obchodních podmínek.

  9. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů, není-li v obchodních podmínkách uvedeno jinak. Kupující může již odeslanou objednávku stornovat nebo změnit do doby než je považována za vyřízenou, tj. došlo k expedici nebo osobnímu vyzvednutí objednaného zboží kupujícím. Pokud chce kupující odeslanou objednávku stornovat, lze to provést těmito způsoby:
   1. emailem na adresu hello@bohemiancoffeehouse.cz nebo
   2. telefonicky na čísle +420 603 926 794, +420 737 346 036 (v pracovní dny od 8 do 16 hodin).

  10. Pokud se na základě storna nebo změny bude celková cena již uhrazené objednávky snižovat, zavazuje se prodávající neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o způsobu vrácení peněz. Jestliže chce kupující stornovat objednávku po odeslání zboží, postupuje se dle bodu 5. Odstoupení od kupní smlouvy.

  11. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

  12. Kupující bere na vědomí, že mohou nastat případy, kdy nedojde k uzavření smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím, a to zejména v případě, kdy kupující objedná zboží za cenu zveřejněnou omylem v důsledku chyby interního informačního systému prodávajícího. Prodávající v takovém případě kupujícího informuje o takové skutečnosti.

  13. Prodávající si vyhrazuje právo prohlásit kupní smlouvu za neplatně uzavřenou, pokud došlo ke zneužití osobních údajů, zneužití platební karty apod., nebo z důvodu zásahu správního či soudního orgánu, o takovémto postupu bude kupující informován. Kupující bere na vědomí, že v uvedených případech nemůže kupní smlouva platně vzniknout.

  IV. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

  1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

   1. V hotovosti při osobním odběru v provozovně prodávajícího na adrese Tř. 9. května 41, 408 01, Rumburk.

   2. Bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 223948202/0600, vedený u společnosti MONETA Money bank, a.s. (dále jen „účet prodávajícího“). Zboží bude připraveno k osobnímu odběru nebo odesláno až po připsání celkové částky objednávky na účet prodávajícího. V případě neuhrazení této částky kupujícím v době splatnosti (nepřipsání částky na účet prodávajícího do 10 dní od vytvoření objednávky) bude objednávka automaticky stornována.

   3. Platbou na základě faktury se splatností (pouze pro podnikatele na základě individuální dohody s prodávajícím).

   4. Bezhotovostně prostřednictvím platebního systému PayPal. Pokud vlastníte účet u společnosti PayPal, je platba velmi rychlá a bezproblémová. Po odeslání objednávky našem obchodě jste automaticky přesměrováni na přihlašovací obrazovku PayPalu. Po přihlášení se do svého účtu zkontrolujte celkovou částku objednávky a adresu dodání. Poté objednávku zaplaťte. Peníze jsou na náš účet připsány okamžitě. Vaše objednávka tak může být ihned zpracována.

   5. Bezhotovostně platební kartou (VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro) přes platební bránu Shopify Payments.

    Pro platbu debetní nebo kreditní kartou využíváme propojení se zabezpečenou platební bránou Shopify Payments.

    Po objednání zboží v našem obchodě a volbě platby platební kartou vyplňujete údaje v zabezpečené bráně Shopify Payments. Zde vyplníte všechny potřebné informace (číslo karty, CVV, expiraci karty) a platbu odešlete. Tyto informace zadáváte přímo do platební stránky zpracovatelské banky, která zajistí nerozluštitelný zakódovaný přenos dat a bance sdělí pouze výsledek autorizace a dává tím pokyn k vyřízení objednávky. Tímto je odstraněna možnost zneužití vaší platební karty subjektem, od kterého si zboží kupujete a volného přenosu nechráněných dat na veřejné počítačové síti. O výsledku transakce jste informováni e-mailem. Peníze jsou na náš účet připsány okamžitě. Vaše objednávka tak může být ihned zpracována.

    Platební brána Shopify Payments přijímá následující karty: Visa, Visa Electron, MasterCard a Maestro.

    Důležité: během celé platební transakce se nalézáte na zabezpečených stránkách platební brány Shopify Payments. Firma Bohemian Coffee House s.r.o. nemá v žádném případě přístup k číslům platebních karet.

    Pokud nám banka nepotvrdí platbu vaší kartou, může to být z následujících důvodů:
    - údaje o platební kartě nebyly vyplněny správně,
    - na vašem účtu nemáte dostatek finančních prostředků nebo jste již vyčerpali limit pro internetové transakce,
    - vaše karta nemá povolené použití pro transakce na internetu. V tomto případě je nutné se obrátit na vaši banku.

   6. V případě jakýchkoliv problémů s platbou nás neprodleně kontaktujte.

  2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

  3. Prodávající požaduje od kupujícího úhradu kupní ceny před převzetím plnění kupujícím, případně zaplatit zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

  4. V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 10 dnů od uzavření kupní smlouvy.

  5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

  6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.7.), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

  7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

  8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

  9. Fakturační údaje kupujícího nelze měnit po expedici objednávky.

   V. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

  1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

  2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující - spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. V případě kupní smlouvy, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka stejného zboží, plyne lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy již ode dne převzetí první dodávky. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího hello@bohemiancoffeehouse.cz.

  3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

  4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

  5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

  6. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

  7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

  8. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy pokud se zboží již nevyrábí a nebo pokud se výrazně navýšila cena dodavatele příslušného zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající se zavazuje neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.

  9. V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku, nebo zboží, které není na skladě, prodávající kupujícímu předem potvrdí telefonicky/e-mailem cenu a nový termín dodání. Pokud kupující s takovouto změnou nesouhlasí, objednávku nepotvrdí a tato není realizována. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet.

  VI. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

  1. Prodávající zajišťuje či zprostředkovává následující způsoby dodání:

   1. Osobní odběr – provozovna tř. 9. května 41 408 01, Rumburk.

    Prosíme o striktní dodržení otevírací doby v pracovní dny od 7:00 do 18:30. V sobotu od 9:30 do 18:30 a v neděli od 13:30 do 18:00.

    Vždy doporučujeme nejdříve kontaktovat provozovnu telefonicky (+420 603 926 794, +420 737 346 036). Osobní odběr může být realizován v případě zvolení platby v hotovosti na místě nebo úhrady bankovním převodem nebo platební kartou předem. V případě platby převodem bude zboží připraveno k osobnímu odběru až po potvrzení o přijetí platby na účet prodávajícího.
     
   2. Zaslání přepravní službou na území České republiky – Česká pošta (Balík do ruky a Balík do ruky) nebo Geis kurýr (převzetí do vlastní rukou).

    Doručení prostřednictvím těchto přepravců trvá obyčejně 24 hod (od expedice objednaného zboží) dle standardních přepravních podmínek.

  2. Expedice - Příprava k expedici označuje dobu nutnou pro vyřízení všech náležitostí v souvislosti s předáním objednaného zboží přepravci nebo kupujícímu (v případě osobního odběru), dle volby kupujícího. Expedice pak znamená předání objednaného zboží prodávajícím přepravci. Příprava k expedici, jakož i expedice samotná probíhá v pracovních dnech.

   Zboží skladem prodávající připraví k expedici nejpozději do 3 pracovních dnů po přijetí elektronické objednávky, jinak dle individuálně smluvené dodací lhůty požadované položky.

  3. Sledování zásilky - V případě, že si kupující zvolí způsob přepravy prostřednictvím společnosti Česká pošta nebo Geis, může kdykoliv po obdržení informace od prodávajícího o odeslání zboží, sledovat zásilku online pomocí systému Track and Trace (Česká pošta) nebo Geis Point (Geis) . Email, který kupujícího informuje o odeslání zboží, obsahuje číslo, pomocí kterého je možné zásilku sledovat. Sledování zásilky je možné prostřednictvím webových stránek dopravců.
   .
  4. Aktuální platný ceník přepravného se zobrazí v pokladně při výběru dodací adresy. Všechny ceny přepravného jsou smluvní a vždy jsou uvedeny aktuální platné ceny. Ceník dopravy platný od 1. 12. 2020. Změna cen vyhrazena.

  5. Přehled aktuálních cen některých nejčastěji účtovaných druhů přepravy je následující:

   Typ

   Hmotnost

   Cena

   Geis kurýr (předání do vlastních rukou)
   0 - 20 kg
   79 Kč
   Český pošta - Balík na poštu
   0 - 30 kg
   80 Kč
   Český pošta - Balík do ruky
   0 - 30 kg
   119 Kč
  6. Pokud si objednáte zboží v hodnotě 2 000 Kč a více, poštovné v rámci ČR neúčtujeme. Případné další osvobození od poštovného v rámci České republiky je možné na základě individuálních ujednání prodávajícího a kupujícího a v závislosti na charakteru dodávaných výrobků, zboží nebo služeb.

  7. Balné ani jiné poplatky neúčtujeme.

  8. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

  9. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Místem doručení zboží je doručovací adresa uvedená kupujícím v elektronické objednávce.

  10. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

  11. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

  12. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu hello@bohemiancoffeehouse.cz nebo, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dává však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

  13. V případě vyzvednutí objednávky, jež byla uhrazena předem prostřednictvím internetu, může prodávající či její smluvní partner požadovat předložení identifikačního průkazu (OP nebo cestovní pas), a to za účelem předcházení vzniku škod a zamezení legalizace výnosů pocházející z trestné činnosti. Bez předložení některého z těchto dokladů může prodávající či její smluvní partner odmítnout zboží vydat.

  14. Zboží zakoupené kupujícím-právnickou osobou bude předáno pouze statutárnímu orgánu dané právnické osoby či osobě, která se prokáže ověřenou plnou mocí. Zboží zakoupené kupujícím-osobou samostatně výdělečně činnou bude předáno pouze po předložení platného identifikačního průkazu (OP či cestovní pas).

  15. Pokud si kupující neodebere objednané zboží do 10 dnů od jeho expedice, bez předešlého zrušení objednávky, nese ke své tíži vzniklé náklady s výrobou a expedicí tohoto zboží. Tím není dotčeno právo spotřebitele zboží nepřevzít z důvodu rozporu s kupní smlouvou. Zboží, které si kupující neodebral, může prodávající dle svého uvážení využít. Tímto ustanovením není dotčeno právo prodávajícího vymáhat a na kupujícím náklady vztahující se k neodebrané objednávce.

  16. V případě objednání dárkové karty je karta dodána po připsání úhrady za objednávku na bankovní účet prodávajícího a následné expedici objednávky v elektronické podobě. Kupující si kartu sám vytiskne, přičemž náklady spojené s vytištěním nese plně kupující.

  17. Objednávka kávového předplatného je kupujícímu potvrzena zasláním dokladu o platbě objednávky (daňového dokladu), který je vystaven na základě připsané úhrady na bankovní účet prodávajícího. K dodání objednávky dochází, dle typu zvoleného kávového předplatného, na začátku každého kalendářního měsíce až do vyčerpání počtu měsíců zvoleného kávového předplatného.

  VII. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

  1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

  2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
   1. Má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné.
   2. Zboží se hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá.
   3. Zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy.
   4. Je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti.
   5. Zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

  3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

  4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

  5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží.

  6. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

  7. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

  8. Neoznámil-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.

  9. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího.

  VIII. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

  1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

  2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

  3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: www.coi.cz. Než-li bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, pak prodávající doporučuje kupujícímu nejdříve kontaktovat prodávajícího pro vyřešení nastalé situace.

  4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

  5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

   IX. KÁVOVÉ PŘEDPLATNÉ

   1. Kávové předplatné je založeno na principu pravidelných měsíčních zásilek čerstvě upražené kávy po dobu 3, 6 nebo 12 měsíců, dle výběru kupujícího.

   2. Kávové předplatné je odesíláno na začátku každého kalendářního měsíce a to v rámci České republiky. Poštovné ani balné za jednotlivé zásilky předplatného není účtováno. Předplatné lze po domluvě pozastavit na libovolnou dobu (dovolená, prázdniny). Kupující je povinen v průběhu předplatného oznamovat prodávajícímu změny v dodacích údajích (adresa, telefonní číslo, emailová adresa). Uzávěrka zpracování nově objednaných předplatných, jakož i změn v již zakoupeném předplatném je do 25. kalendářního dne měsíce, před odesláním dalšího předplatného. Oznámení případných změn v předplatném lze zasílat na emailovou adresu hello@bohemiancoffeehouse.cz.

   3. O odeslání zásilky budete vždy informováni emailem, který obsahuje detaily o kávě a její přípravě.

   X. EET

   1. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

   XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

   1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

   2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

   3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

   4. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování – Bohemian Coffee House s.r.o., Polní 2832, 407 47 Varnsdorf, adresa elektronické pošty hello@bohemiancoffeehouse.cz, telefon +420 603 926 794, +420 737 346 036.

   Ve Varnsdorfu, dne 11. 12. 2020.